Hvordan vælger man solbriller i henhold til ansigtsformen til kvinder? Hvordan vælger man gode solbriller?

En artikel om, hvordan man ikke bliver forvirret, når man vælger de rigtige solbriller og, efter rådene, køber kvalitetsbriller.

Solbeskyttelsebrillernejkunobligatorisktilbehør,menogfremragendemiddeltilforebyggelse afrynkeromkringøjne,ogogsåkraftigbeskyttelsesynfraskadeligestråleraf ultraviolet.Korrekteudvalgtebrillervil fremhæveikke kunfunktioneransigter,menogvil være i stand til atstadigtilføjemysteriumtil ditbillede.Ikkefor ingentingdereskonstantbrugstjernervisererhvervsmæssigeogandrekendtepersoner.

Hvordanvælger mankvinderssolbrillerbriller?

hvordan vælger man solbriller?
 • Lægerfor længe sidenudledtepostulatet,atat beskytteøjnenemodsolener megetvigtigere,knivskindNetopderfor,nårvælgerbrillerfraaf solen,skal dustuderekvalitetenaf optikken,af materialetfra, hvorafbrillerblev fremstillet,tilgængelighed afcertifikaterognaturligvissamme,landeproducent.
 • Plastikglasnejjadårlige.De flesteproducenterfremstiller i dagbrillerfrasolenframegethøj kvalitet,slagfastplastik,som) ifølgeer kvalitetikkeringere endglas.Meddettepå ​​glasikkealtidmuligtanvendeyderligerefiltrefraUVAogUVBstråler,jaogselvafselvglashar​​​​evnentil kun at bevareen del afsollyslys.
 • Førførhvordan mankøberbriller,altidspørgfrasælgerentilstedeværelsen af ​​et pasbriller.Ivil detværespecificeretalleoplysningeromfra producenten,sombølger afultravioletdeer i stand tilat filtrere.Kvalitetsbrillerskalhaveicertifikatblokerendebølgerlange,somminimum,400nm.

Former af solbriller: foto

hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?

Solbeskyttelsebriller —5grader afbeskyttelsefrasun: tips til at vælge

hvordan vælger man solbriller?

Brillerfrasolendividermed) femkategorierbeskyttelse:

 • Nulbeskyttelse(standenummer"0") –erbrillermedlysgennemskinneligbelægningtiloverskyetvejr,somsender80100%lys.
 • Niveaubeskyttelse"1" —giverbrillerforvariabeluklarhed,oger egnedetiltidligtforår,tilodetil solenmerenejjaen masse.
 • Niveaubeskyttelse"2" —brillermedmediumgraderssprøjtningfiltre,, somer egnedetilbeskyttelsemodsoleniden midterstebane,menikkeisyd.
 • Beskyttelsesniveau"3" — briller,enafde mestalmindeligeogefterspurgteogpraktisk taltuniverselle) iaf allebreddegradermedovervægt afsolrigtvejr.
 • Niveaubeskyttelse"4" - disse glasharpolariseretlinserogdepassereralle810%lys.Deanbefalestilbrughøjeibjergeellerhavettilneutralisereskarptlysogrefleksioner.
 • For atskal du sikre dig, atellerpasser til digbriller,tilgaden.slidufortsætter med atskeletilsolen,så erdennelysbeskyttelseikke nok for dig.

VIGTIGT:Farveglasnr.definererbeskyttelsemodUVstråler.Hvisbrilleraf høj kvalitetproduktion,enddakl.nulgruppedevilfiltreretil70%lys.

Hvordan vælger man de rigtigesolbriller?

hvordan vælger man de rigtige solbriller?
 • Nårkøbersolbrillerbrilleraltidværopmærksom, atdet erikke kunelementaf ditbillede,menoget vigtigttilbehørtilbeskyttelseøjne.Derforkøb briller,selvfølgelig,det er altid værdi) specialiseredebutikker.Fordisparerogkøberet billigtproduktpga.skønhedellerkopieraf mærket,durisikerer) sundhednethindenøje.
 • Hvislinseharforkertbeskyttendesprøjtning,dereftervil pupillenudvide sig,ogheleverdengennembrillervildirektetrænge indpå ​​nethinden.I voresøjne,iudtalelse fraforskere,mere behageligt) end alleibrillermedlinserbruneog) grågrønnenuancer.
 • Det er værd atundgålysepaletterilinser,fordisomøjenlægerhævderomkringderesskadeligeindflydelsesyn.
 • Hvishar dumuligheden,) ogdugårstorebriller,derefterbedre) foretrækkertilnøjagtigtsådannemodeller.Præcisbrillermedstorelinserogbredebasemerepålideligtskjuldineøjnefra) penetration aflateralestråler aflys.

Solbeskyttelsebrillermeddioptrier: hvordan man vælge?

hvordan vælger man solbriller med dioptri?

Takket værenyeinnovationer,menneskermedmed dårligtsynnuer det muligtat købesolbrillerbrillersammenmeddioptrier, , hvilketer megetbekvemt.I rummet,, hvorvar lidtskarpsol,deskifterfarvelinserogblivergennemsigtige,hjælpeproduktivtarbejdemeddokumenterogcomputer.Ogisolenbliver demørkere,viserbeskyttelsefraalleslagsskadeligestråler.Sådannebrillerkankøbesienhverbutikoptik,der tidligere harmåltenssynsniveau.

VIGTIGT:Mangebrugereaf sådannebrillerklageroverubehagiden førstegang.Detteer normaltsyngradvistvænnestilsåsom 677]farveforskellelinserogikonsekvensduvil værebehagelig.

Hvordanvælgerformen påsolbrillerbriller?

hvordan vælger man formen på solbriller?

Modeformpointændringerårafår,mendinstilogbriller,somvilperfektpasserhamvil forbliveuændret.

 • Der erbrillermaskeri storstørrelse,somser udmegetkreativeoger produceretihovedsageligmedtykrand.
 • Brillerfaldermedspejlbrillerogsåertendenseni dennesæsonogfortsætter tiltiltrækkerved sinekstraordinære.
 • KlassiskebrillerformerRayBanfortsætmed at erobremarkedet,netopfordi,atdet er rentabeltsepraktisk taltenhveransigtogharet stortantalfarverogvarianteraf rammer.
 • RundebrilleristilJohnLennonvil ogsåfindederesmestreblandtekstraordinæreungeogamatørerskiller sig udfrapublikum.

Hvordanvælgerkvinderssolbrillerbrillervedformansigt?

hvordan vælger man solbriller?

Vælgbrillerskalogsåogifølgeformularaf dinperson:

 • Timi, hvissmalleansigt,merepasser tilmodellerovalellerafrundetform.
 • Omkringejere afrundeansigterbedre) stopditvalgpå ​​brillermedfirkantetellerrektangulærform.
 • Tilpersonermedovalformansigtvil gørebrillerpraktisk taltenhverform.Isærdu kanvære opmærksom påtilformenaf point"katteøjeøje". Omkringalleredeandensæsonglæderejere,gørderesbilledeoriginaleoguforglemmelige.
 • Allekenderbrillerflyverebruger) med storsucces,mener desværreikketil allepassende.Demegetstilfuldtser udpå etansigttrekantetformer,understregereleganceaf densejer.

Whogofirkantedekvinders solbrillerbriller?

hvordan vælger man solbriller?
 • Efter at være blevetpopulærstadigi80år,brillerkvadratiskformigenblev tilen tendensaf de sidsteår.Mangedesignerehar producerethelesamlingeraf sådannebriller,somer efterspurgteblandtmangestjerneri biografenogviserforretning.
 • et mirakel,sådandannerpointfølgerpraktisk taltalleoger enwin-winmulighedpå ​​hverdag.Menbedreendde,selvfølgeliggodt,de passerforpigermedrundeansigter,somvisueltkorrektformen,tegningdensligelinjer
  hvordan vælger man solbriller? firkantede briller
 • Modellerbrillermedfarvetstelvil værerelevant,hvisditbilledesvarer tilderesfarve.hversammedager det bedreat givefordeleklassiskformiletrammeframetal [1019)]ogbrunenuancer aflinser.

VIGTIGT:brillerkvadratiskformer kontraindiceretfor ejere afkvadratiskeformedeflader,i betragtning af,somunderstregerklodsethedenaf former.

hvordan vælger man solbriller?
  <>Firkantedebrillermedkontrasterendefarveralmindeligelinseroglysramme,vil passe tilpigeryngre.Ogfleremodnedamervil gåmereroligenuancermedgennemskinneligebriller.

Solbriller til kvindertilovalt ansigthvordan vælger man?

hvordan vælger man solbriller til et ovalt ansigt?

Den ovaleformaf ansigteterbenchmark]blandtmodeller,ogforhendesbrillerer praktisk taget egnedeenhverform.Derfor erhovedopgavenfortsatat bevareharmoniproportioneransigt.

Råd:Megetmed succes,nåribrillerbreddeafstelfalder sammenmed(11115) af) af den brededelaf kindbenene,ogden øverstelinjepasseredesomgangelangslinjenaf øjenbrynene.

Hvisier dumegetblid) ogblødefunktioneransigt,vil dustelglatformiformsommerfugl,briller (1147] 1148) katteøjeøjeellerdråbe. Eslisammetil stedeskarpefunktioneransigt,dereftertil digmerevilbrillermedstriktklassiskeformer.

Solbriller til kvindersmaltansigt: hvordan vælger man?

hvordan vælger man solbriller til et smalt ansigt?
 • Forejeresmallepersonerhar brug foromhyggeligtvælgformen<>, indtilandrevil være i stand tilvisueltat givetil en personmerebind
 • Mereaf alledevil passe tilmodellerafrektangulærformafmassivebeslagogekspressivelinser
 • Ogsårammeriformenaf en sommerfugli) somlethævedeydrekanter [12 20]vil tilføjeansigtmereudtryksfuldhedogvolumen.Det er værd atundgåpointkvadratiskform,somblotbyrdeogudenatkantethage

Damesolbriller i ansigtet: foto

hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?
hvordan vælger man solbriller?

Hvordan vælger man solbriller til kvinder efter ansigtsformen?

hvordan vælger man solbriller?

Hvordan køber man billige solbriller på AliExpress?

hvordan vælger man solbriller?

Du kan købe analoger af mærkede solbriller på Ali Express hjemmeside ved at følge dette link: køb solbriller på AliExpress.

Solbriller: tips

hvordan vælger man solbriller?

Enhver pige drømmer om at se stilfuld og harmonisk ud. De rigtige briller kan hjælpe med dette:

Bestem først formen på dit ansigt og vælg briller ud fra dette. Ved at følge ovenstående tips kan du understrege fordelene ved dine ansigtstræk og skjule dine fejl.

Køb altid briller med den rigtige beskyttelse, der passer til dine behov. Så du kan beskytte din nethinde mod solens skadelige stråler.

Video:Hvordan vælger man solbriller?